Մայրենի

Ընթերցում եմ․․․

Մասնակիցներ՝ 4-6-րդ դասարանների սովորողներ

ժամանակահատվածը՝ հունիս ամիս

Նպատակը՝ ընթերցանության խթանում, տեքստային աշխատանք կատարելու, համադրել-հակադրելու, սեփական կարծիքն արտահայտելու, հիմնավորելու կարողությունների զարգացում, բառապաշարի հարստացում, գեղարվեստական ճաշակի զարգացում։

Ընթացքը՝ յուրաքանչյուր սովորող իր հետաքրքրությունների, նախասիրությունների շրջանակում ընտրում է որևէ գիրք, ընթերցում, այնուհետև բլոգում անդրադառնում է հետևյալ հարցերին՝

 • Գրի՛ր կարծիք կարդացածդ գրքի մասին՝ ի՞նչ սովորեցրեց քեզ այն։<<Ռապունցել բարբարուկը>>Ինձ այս հեքիաթը սովորեցրեց, որ եթե սիրումես ապա՝ պետքե պայքարել:
 • Ի՞նչ գիրք ես կարդացել(վերնագիրը, հեղինակի անունը)։Գրիմ եղբայներ  հեքաթներ  ընտրանի հինգերորդ:
 • Առանձնացրո՛ւ քեզ դուր եկած ամենահետաքրքիր հատվածը կամ
  արտահայտություն
 • Առանձնացրո՛ւ հերոսներին, նկարագրի՛ր և բնութագրի՛ր նրանց:1
  Հանկարծ թաքավորի տղան ինչ-որ ծանոթ ձայնե լսում գնում է դեպի ձայն:Երբ մոտենում է,Ռապունցելը ճանաչում է նրան,փաթաթվում ու դառը-դառը լաց լինում:

Արդյունքում՝ կարդացած գրքի մասին պատմող տեսանյութերի, պատումների շարք, որոնք կհրապարակվեն դպրոցի ենթակայքում, կայքում։

Goldilocks and the tree bears 19.05.2020

Once upon a time there was a little girl. Her name was Goldilocks. She had golden hair.
One day Goldilocks was walking in the forest. She saw a house and knocked on the door. She went inside. Nobody was there.
Goldilocks saw three bowls on the table. She was hungry.
‘This porridge is too hot! This porridge is too cold! This porridge is just right!’ Goldilocks ate all the porridge.
Goldilocks was tired now. ‘This chair is too big! This chair is too big, too! This chair is just right!’ But the chair broke!
Goldilocks was very tired. She went upstairs. ‘This bed is too hard! This bed is too soft! This bed is just right!’
Soon, the bears came home.
‘Someone has eaten my porridge!’ said Daddy Bear.
‘Someone has eaten my porridge!’ said Mummy Bear.
‘Someone has eaten my porridge!’ said Baby Bear.
‘Someone has sat on my chair!’ said Daddy Bear.
‘Someone has sat on my chair!’ said Mummy Bear.
‘Someone has sat on my chair – and it’s broken!’ said Baby Bear.
‘Someone has slept in my bed!’ said Daddy Bear.
‘Someone has slept in my bed!’ said Mummy Bear.
‘Someone has slept in my bed – and she’s still there!’ said Baby Bear.
Goldilocks woke up and saw the three bears. ‘Help!’ She ran downstairs and into the forest. She never came back again.

Words

Porridge-շիլա

bowl-խոր ափսե

was tired-հոգնած էր

upstairs- վերևի(աստիճաններով վերև)

downstairs-ներքև(աստիճաններով ներքև)

too hard-չափազանց կոշտ

too soft-չափազանց փափուկ

eat-ate-eaten

sit-sat-sat

sleep-slept-slept

break-broke-broken

run-ran-run

Choose the answer!

a. Daddy Bear’s porridge is too hot .too hot / too cold / just right
b. Mummy Bear’s porridge is too cold too hot / too cold / just right
c. Baby Bear’s porridge is just right too hot / too cold / just right
d. Daddy Bear’s chair is too big too big / just right
e. Mummy Bear’s chair is too big too big / just right
f. Baby Bear’s chair is just right too big / just right
g. Daddy Bear’s bed is too hard too hard / too soft / just right
h. Mummy Bear’s bed is too soft too hard / too soft / just right
i. Baby Bear’s bed is just right too hard / too soft / just right

Put the sentences in order.

Someone has eaten my porridge!’ said the bears.
Goldilocks was tired. She sat on Baby Bear’s chair.
1. One day Goldilocks saw a house in the forest. She went inside.
‘Someone has slept in my bed!’ said the bears.
Goldilocks was very tired. She slept in Baby Bear’s bed.
Goldilocks was hungry. She ate all Baby Bear’s porridge.
Goldilocks woke up and saw the bears. She ran into the forest and never came back.
‘Someone has sat on my chair!’ said the bears.


One day Goldilocks saw a house in the forest. She went inside.
Goldilocks was hungry. She ate all Baby Bear’s porridge.
Goldilocks was tired. She sat on Baby Bear’s chair.
Goldilocks was very tired. She slept in Baby Bear’s bed.
‘Someone has eaten my porridge!’ said the bears.
‘Someone has sat on my chair!’ said the bears.
‘Someone has slept in my bed!’ said the bears.
Goldilocks woke up and saw the bears. She ran into the forest and never came back.
‘Someone has sat on my chair!’ said the bears.

Երգ

Երկինք ամպե հովն անուշ

Երկինք ամպե հովն անուշ
Յար խորոտիկ պաքն անուշ
Երկինք ամպե հովն անուշ,
Յար խորոտիկ պաքն անուշ։

Գացի գացի հեռեցա,
Երկինք ամպե հովն անուշ,
Բարձր սարուն մոտեցա,
Յար խորոտիկ պաքն անուշ
Պզդիկ յարոջ կարոտցա
Երկինք ամպե հովն անուշ։

Երկինք ամպե հովն անուշ
Յար խորոտիկ պաքն անուշ
Երկինք ամպե հովն անուշ,
Յար խորոտիկ պաքն անուշ։

Երգ

Սասնա շրջանի երգերի և պարերի փաթեթ,

 

Մուշանի, հա՜յ, մուշանի:
Հանըրա, նինա, հանինա.
Մուշանի, հա՜յ, մուշանի,
Ջանըրա, նինա, հանինա:
1. Վերին թավլեն սալուկ էր,
Հանըրա, նինա, հանինա.
Խըմըր թային նալուկ էր,
Ջանըրա, նինա, հանինա:

Մուշանի, հա՜յ, մուշանի:
Հանըրա, նինա, հանինա.
Մուշանի, հա՜յ, մուշանի,
Ջանըրա, նինա, հանինա:
2. Խըմըր թային հեծել եմ,
Հանըրա, նինա, հանինա.
Արազա մոտեցել եմ,
Ջանըրա, նինա, հանինա։

Մուշանի, հա՜յ, մուշանի:
Հանըրա, նինա, հանինա.
Մուշանի, հա՜յ, մուշանի,
Ջանըրա, նինա, հանինա:

Բառերի բացատրություն՝

թավլա- գոմ, ախոռ
սալուկ- սալապատած
Խըմըր-կարմրասև
Թայա-ձի
Նալուկ- նալած

Մայրենի

 1. Ո՞ր շարքի վանկերը վերադասավորելով՝ կստանաս գույն նշանակող բառ:

Ա. կա, գա, նա, գույն, շա

Բ. կա, նա, գույն, շա, կա

Գ. շա, նա, գա, կա, գուն

Դ. գույն, շա, կա, մա, նա

Ե. նա, բույն, կա, շա, գա

Ա. կա, գա, նա, գույն, շա

 

 1. Ո՞ր տառը կարող ենք կցել աղ բառին և՛ սկզբից, և՛ վերջից, որպեսզի երկու դեպքում էլ ստացվեն նոր բառեր:

Ա. պ Բ. տ Գ. շ Դ. կ Ե. Դ

Պատ՝.  Բ. տ

 1. Այբբենական կարգով դասավորվելու դեպքում ո՞ր բառը կլինի չորրորդը։

Ա. սրտաբան Բ. ջնջում Գ. տող Դ. սրունք Ե. Դպրոց
Դ. սրունք

 1. Տրված են կենդանիների ձայն նշանակող բառեր՝ բառաչյուն, վրնջյուն, մկկոց, մլավոց, հաչոց, մռնչյուն: Ո՞ր կենդանին է մնացել «ձայնազուրկ»:

Ա. ձին Բ. կատուն Գ. այծը Դ. խոզը Ե. Կովը

Պատ՝.  Դ. խոզը

5.Ղազարոս Աղայանի ո՞ր հեքիաթից է նշված հատվածը․

Շահ-Աբասի ժամանակ հեռու աշխարհից դերվիշի հագուստով մի մարդ է գալիս Սպահան քաղաքը։ Քաղաքի ընդարձակ հրապարակի մեջ այդ դերվիշը մի մեծ շրջան է քաշում փայտով, ինքն էլ կշտին նստում լուռ ու մունջ։

Հնարագետ  ջուլհակը

 1. Առանձնացրո՛ւ ծաղկազարդ բառի բաղադրիչները, և յուրաքանչյուրով հնարավորինս շատ նոր բառեր կազմի՛ր։ծաղկազարդ-ծաղիկ+ա+զարդ
  ծաղիկ-ծաղկանոց,ծաղկասեր,ծաղկավետ,ծաղկած,ծաղկաբեր:
  զարդ- զարդանոց, զարդեր, զարդարված, զարդասեր, զարդատուփ:
 2. Նշված բանաստեղծություններից ո՞րն է պատկանում Ղազարոս Աղայանի գրչին։
  «Գիտե՞ք, որ գարուն է արդեն»
  «Հիշողություն»

«Մեր ուխտը»

«Ա՜խ, ի՜նչ լավ են սարի վրա․․․»

Պատ՝. «Հիշողություն»:

 

 1. ԱՐԻՍԱՎԱՆՏԱՐ տառաշարքից, առանց տառերի դասավորությունը փոխելու, քանի՞ տարբեր նախադասություն կարելի է ստանալ:

Ա. 2
Բ. 3
Գ. 4
Դ. 5
Ե. 6

 1. Երամ, հարց, համար, ցեղ, մեղր, հրեա բառերը «քամվել են» ինչ-որ բառից: Ո՞րն է այդ բառը:

Ա. համարիչ Բ. մեղրամոմ Գ. ցեղակից Դ. մեղրահաց Ե. հարմարանք

 Ընդգծիր ճիշտ պատասխանը։

Ա․Լուրջ միջոցներ ձեռնարկելու (փոխարեն, փոխանակ) ռուսական դիվանագետները փոքրիկ միջոցներ ձեռնարկեցին։

Բ․Սպասվում էր հայ-ադրբեջանական (պաշտոնեական, պաշտոնական) նոր հանդիպումներ։

Գ․Գեղագիտությունը (հասկացություն, հասկացողություն) է տալիս գեղեցիկի մասին:

 

11.Տրված բառերից առանձնացրո՛ւ հոմանշային 10 զույգ։
Հսկայական, ողորկ, համեստ, վիթխարի, դժվար, հավաքել, դյութիչ, հուզիչ,
հմայիչ, ծավի, ստերջ, բիլ, դրվատել, դեղձան, գովել, դատարկել, սնապարծ,
անպտուղ, պարպել, խոնավ, ժողովել, տամուկ, խրթին, հարթ:

Հսկայական-վիթխարի, ողորկ-հարթ, հավաքել-ժողովել, դյութիչ-հմայիչ

12 Ժխտական ապ, դժ, տ ածանցներով կազմի՛ր տրված բառերի հոմանիշները։

Անգույն-դժգույն:  Անբախտ-դժբախտ,ապաբախտ,տարա- բախտ:  Անգետ-տգետ: Անշնորհք-ապիկար,տգեղ, տձև,տարաշնորհ: Անձև-տձև, տգեղ։

 1. Տրված բոլոր բառերը, բացի մեկից, և´ աջլիկ են, և´ ձախլիկ: Ո՞րն է միայն աջլիկ։

Ա. տղա Բ. մարդ Գ. հարս Դ. փեսա Ե. Շուն

Հուշարձաններ Երևան քաղաքում. Նախագիծ Մարիանա Գրիգորյան

Ես մասնակցում եմ իմ  համադասնկերուհու նախագծին Մարիանա Գրիգորյան:Եթե ցանկանում էք դուք էլ մասնակցեք այս հղումով:

        «ՄԱՅՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆ» ՀՈՒՇԱՐՁԱՆ

Գտնվում է «Հաղթանակ» զբոսայգում, Քանաքեռի սարալանջին: Հայրենական մեծ պատերազմում հաղթանակը խորհրդանշող այս հուշարձանը (ի սկզբանե՝ Իոսիֆ Ստալինի պատկերով) կանգնեցվել է 1950 թ.՝ քանդակագործ Սերգեյ Մերկուրովի և ճարտարապետ Ռաֆայել Իսրայելյանի հեղինակությամբ: Հետագայում՝ 1962 թ., Ստալինի արձանը ապամոնտաժելուց հետո, նույն պատվանդանի վրա 1967 թ. կանգնեցվել է քանդակագործ Արա Հարությունյանի «Մայր Հայաստան» խորհրդանշող հուշարձանը, որը մարմնավորում է անկոտրում ռազմական ոգու, հայրենիքի պահապան հրեշտակ հայ մոր հավաքական կերպարը: 17 մ բարձությամբ (պատվանդանով 51 մ) պղնձաձույլ արձանը տեսանելի է քաղաքի տարբեր մասերից: Իր բարձրությամբ և հորինվածքով ներդաշնակ է ողջ հուշակոթողին և մոնումենտալ է իր գաղափարական բովանդակությամբ:

Հուշարձանի՝ սև տուֆի տարբեր երանգներով կառուցված պատվանդանը հայկական ճարտարապետության մեջ եզակի է իր տեսակով. հանդես է գալիս և´ որպես ծավալ իր ներքին տարածությամբ, և´ միաժամանակ բուն հիմնապատվանդան արձանի համար: Ուշագրավ են զուսպ մշակված պատերը, շքամուտքի քանդակազարդ խոյակներով կամարները և կոփածո պղնձակերտ բարձրարվեստ դուռը: Ներսից պատվանդանը եռահարկ է: Այստեղ 1970 թ. բացվել են «Խորհրդային Հայաստանը Հայրենական մեծ պատերազմում 1941-1945 թթ.» թանգարանը, իսկ 1995 թ.՝ ՀՀ ՊՆ «Մայր Հայաստան» զինվորական թանգարանը:

«Մայր Հայաստան» հուշարձանը քանդակագործության և ճարտարապետության համարժեք և միասնական ստեղծագործության արդյունք է: Իրավամբ համարվում է Երևանի խորհրդանիշերից::

Հիմնական գրականություն

Խանջյան Ա., Երևանի արձանները, Երևան, 2004:

ՀՀ հանրագիտարան, հատոր 3, Երևան, 1999:

ՍԱՍՈԻՆ

Եթե Տարոնից իջնենք քիչ հարավ և անցնենք Տավրոսը, ապա մեր առաջ կբացվի անառիկ Սասունը, մեր ժողովրդական էպոսի «Սասունցի Դավթի» դյուցազունների հայրենիքը։

Սասունը գտնվում է Վանա լճից արևմուտք և հարավ–արևմուտք, Մուշ քաղաքից հարավ։ Սասունցիները իրենց երկիրը անվանում են գավառ։ Սասուն անունով կա մի փոքրիկ գյուղ, որը գտնվում է այդ գավառի հարավային մասում:

Մշեցիները Սասունը Ծմակ էին կոչում, որ նշանակում է քիչ արև ստացող, խոնավ լեռնային վայր։

Սասունն անառիկ երկիր է, ունի բնական ամուր դիրք։ Նա լեռների, ժայռերի, քարանձավների, խոր կիրճերի և լեռնահովիտների մի աշխարհ է։ Սասունը հռչակվել է իր անմահ «Սասունցի Դավիթ» էպոսով, սրտեղ տրված է հայ ժողովրդի հերոսական պայքարը ընդդեմ արաբական տիրապետության։ Պատմական Հայաստանում Սասունը համար–

[էջ 212]

վում էր Աղձնիք նահանգի (աշխարհի) մի գավառ։ Սասունից հյուսիս-արևելք ընկած Խոյթը կամ Խութը Տուրուբերան նահանգի գավառներից մեկն է:

Սասուն լեռնաշխարհը իր հյուսիսային լանջով հարում է Մուշի դաշտին, իսկ հարավում` Վերին Միջագետքի այն հարթություններին, որոնք սահմանակից են Արևմտյան Տիգրիսի ու նրա ձախափնյա վտակների հովիտներին։ Սասնա սարերից ձյան հալոցքից ու անձրևներից գոյացած կարկաչահոս աղբյուրներն ու գետակները իրենց հորդահոս ջրերով ծնունդ են տալիս բազմաթիվ գետերի (Բաթման, Խարազան և այլն), որոնք դեպի Արևմտյան Տիգրիս են հոսում։

Սասուն լեռնաշխարհի հյուսիս-արևմտյան մասով անցնում է Կորդուքի շղթան, որի հետ հարավ-արևմուտքում կապված է Անդոկի լեռնաբազուկն իր նույնանուն գագաթով։ Այս լեռնաբազուկից արևելք ընկած է Կեպին սարը։

Մարաթուկ լեռը, որի վրա կառուցված է ս. Աստվածածին վանքը, Սրվանձտյանը անվանում է «սուրբ և բարեպաշտ» և Սասունի ամբողջ ժողովրդի համար՝ առաջին և վերջին ամենահավաստի երդումն է դարձել։ «Հընը Մարաթուկ վկա. տհընը սուրբ Մարաթուկ գինա»։ Ծովասարը գտնվում է Տալվորիկ գավառի արևելյան մասում։ Լեռը Ծովասար է կոչվել գագաթին եղած ծովակի (լճի) պատճառով։ Այս դալարագեղ ու ծաղկավետ սարը եղել է «Սասունցի Դավիթ» էպոսի հերոսների «սեհր անելու տեղ» (զբոսավայր)։

Ծովասարի արևմտյան լանջերից է հոսում Անդոկաջուրը, որը բազմաթիվ վտակներ ընդունելով, դառնում է Բաթմանի գետ։ Այստեղ է «Սասունցի Դավիթ» դյուցազներգությունում հիշատակվաւծ կամուրջը, որը տանում է Հաջո քաղաքից (հարավային Սասուն) դեպի Տիգրանակերտ:

Ծովասարը և Մարաթուկ սարերի աղբյուրները սկիզբ են տալիս Սասնա գետին։ Հետագայում նա կոչվում է Խարազանի գետ։ Դեպի արևելք հոսող գետակները իրենց ջրերը տանում են դեպի Բիթլիս-չայ։

Սասունի ժողովուրդը վարում էր գերազանցապես նահապետական կյանք, այսինքն՝ մի տան մեջ կարելի էր հանդիպել մի քանի տասնյակ մարդու, որոնք մի գերդաստան էին կազմում։

[էջ 213]

Սասունցիները աշխատասեր, ազնիվ և քաջ էին։ Քաջության մեջ տղամարդկանցից ետ չէին մնում նաև կանայք, որոնք ազատ գործածում էին հրազենը։ Սասունցին իր քաջությունը պահպանել է հին ժամանակներից և սերնդե-սերունդ անցել է նրա ազատասիրությունը, որին նպաստել է նաև նրա երկրի անառիկ դիրքը։ 1894 թվականին Գելիեգուզան, Շենիկ, Սեմալ, Տալվորիկ և ուրիշ գյուղերի բնակիչները կռվելով քուրդ զինված հրոսակների դեմ, հաղթեցին և ետ մղեցին թշնամուն ու շրջակա ռազմատենչ ցեղերի վրա ահ ու սարսափ տարածեցին։ Հետագայում դուրս եկան թուրք կանոնավոր զորքերի դեմ, կենտրոնացան Անդոկ լեռան վրա և իրենց անվեհեր քաջությամբ հրաշքներ գործեցին։

Սասունցիները նույն բարբառով չէին խոսում, այսպես օրինակ, տալվորիկցիների բարբառը միանգամայն տարբեր էր շատախցիների բարբառից։

Սասունցիների հագուստը շատ պարզ էր։ Թե տղամարդիկ և թե կանայք հագնում էին շապիկ, որի վրա գցում էին երկար շղարշներ, իսկ տղամարդիկ հագնում էին կարճ վերնազգեստ։ Տղամարդու շապիկը հասնում էր մինչև ծնկները, իսկ կանանցը՝ մինչև գետին։ Տղամարդիկ գլխներին դնում էին գդակներ, քոլոզներ, արախչիներ (անմիջապես գլխի վրա հագնվող թեթև գլխարկ, վրայից երբեմն (ծածկում են փափախ), որոնց շուրջը փաթաթում էին ծոպավոր թաշկինակներ: Արախչիները կամ գնում էին պատրաստի կամ հաճախ գործում էին կանայք բրդից կամ մետաքսից։ Կանանց մոտ սովորություն կար գլուխները զարդարել ինչպես արծաթյա, նույնպես և ոսկյա դրամներով։

Սասունցիների կոշիկները պատրաստվում էին կաշվից։ Բայց շատ տարածված էր նաև այծի մազից (խարուկ) պատրաստված կոշիկների գործածությունը։ Իսկ ձմռանը ձյան վրա քայլելու համար գործածում էին փայտյա կոշիկներ, որը կոչվում էր լաքան։ Դա թույլ չէր տալիս խրվելու ձյան մեջ։ Ի դեպ, դա փայտյա մի տախտակ էր, որը ոտքին ամրացնում էին կապիչներով։

Տները Սասունում, ճնշող մեծամասնությամբ, միհարկանի էին, սակայն պատահում էին նաև երկհարկանի տներ։

[էջ 214]

Տալվորիկում կարելի է հանդիպել նույնիսկ երեքհարկանի շենքերի։

Սասունը հարուստ է անտառներով, որոնք հիմնականում տարածված են Սեմալի մոտ, Տալվորիկի լեռնալանջերում, Ղուլփի կամ Խուլփի գյուղերի սահմաններում, ինչպես նաև Ընձաքարի մոտ։ Սասունի անտառները ժամանակի ընթացքում մարդիկ անխնա կտրատում էին և օգտագործում իրենց կարիքների համար, հատկապես որպես վառելիք։ Անտառը շատ շուտ էր վերականգնվում և երբեք չէր զգացվում անտառանյութի պակաս։ Բացի անտառից, Սասունը հարուստ էր նաև խոտային բուսականությամբ, որտեղ աչքի էին ընկնում երեքնուկը և խավրծիլը։ Խավրծիլ բույսը ունի լայնատարած մեծ տերևներ և ուղղաձիգ երկար զոխ, որը վերջանում է մի փոքրիկ փնջով։

Սասունի լեռներում, հատկապես արևոտ մասերում աճում է կազը։ Կազը ունի գեղեցիկ մանքիշակագույն և դեղին ծաղիկներ, որոնք թաղված են փշերի ծոցում։ Այդ ծաղիկները համեղ կեր են ոչխարների համար։ Կազի խոշոր տեսակի թփերը այնքան մեծ են, որ երբեմն մի թուփը դառնում է մի շալակաբեռ։ Կազը կտրելու համար գործածում են մի հատոց կամ մի հաստ դանակ՝ կեռ ծայրով (տեղացիների լեզվով քշուշ)։ Կազը տալիս են հատկապես եզներին, որը ուժ է տալիս կենդանուն և գիրացնում։

Պտղատու ծառատեսակներից տարածված է ընկուզենին և պատահական չէ, որ Սասունում շատ տեղանունների հիմքում ընկած է ընկույզ բառը, օրինակ՝ Գելիեգուզան գյուղի անունը եթե քրդերենից թարգմանենք հայերեն, կստացվի ընկույզաձոր, ինչպես նաև Ընկույզնակ գյուղը, որի հիմքում ընկած է ընկույզ բառը։ Պտղատու ծառատեսակներից տարածված են թզենին, տանձենին, խնձորենին, ծիրանին, թթենին։ Սասունում աճում է նաև խաղող, որի մշակությամբ հայտնի է Ղանքի կամ Խիանքի շրջանը։

Սասունում գյուղատնտեսության համար հողային ընդարձակ տարածություններ չկային, իսկ եղած հողակտորները ընկած էին այս կամ այն տեղ, ձորամեջերում, գետակների ափերին։ Արհեստական պարարտացման համար օգտագործում էին գոմաղբը։

[էջ 215]

Լեռնային մասերում զբաղվում էին հացահատիկային կուլտուրաների մշակությամբ, որոնց մեջ աչքի էր ընկնում նաև գլգելը1, որը հատուկ է Սասունին և մասամբ էլ Մուշին։ Առավել տաք շրջաններում զբաղվում էին բամբակագործությամբ։ Տարածված էր նաև շերամապահությունն ու այգեգործությունը։ Սասունում ստացված հացը իրեն լրիվ բավարարում էր, այնպես որ սասունցիները ոչ մտածում էին ուրիշ տեղից հաց գնելու և ոչ էլ ուրիշ տեղ հաց վաճառելու մասին։ Սասունում մշակում էին նաև կտավհատ, կանեփ, սիսեռ, կարտոֆիլ, շաղգամ, կաղամբ։

Սասունի գյուղատնտեսության մեջ զգալի տեղ է բռնում նաև անասնապահությունը։ Այստեղ պահում էին կով, եզ, ոչխար, այծ, ձի, էշ, ջորի։ Սասունցիների համար ամենասիրելի կենդանին ոչխարն էր, որին մաքի էին ասում։ Սասունի ոչխարները սպիտակամազ էին և կակուղ բուրդ ունեին: Պահում էին նաև մեծ թվով այծ, որը ավելի շատ էր կաթ տալիս։ Շենիկ և Սելամ գյուղերը հայտնի էին իրենց խաշնարածությամբ։ Շենիկ գյուղն ուներ մի ընդարձակ մարգագետին, որը կոչվում էր Մրկեմուզան։

Շերամապահությամբ աչքի էին ընկնում Ղուլփի և Ղիանքի շրջանները՝ այդ թվում Իշխնձոր, Արազուն և Փարգա գյուղերը։ Իսկ մեղվաբուծությամբ զբաղվում էին համարյա ամենուրեք։ Տալվորիկը համարվում էր մեղվաբուծության գլխավոր շրջանը։

Սասունում շատ էր տարածված մանանան կամ կազբան, որը ծառերի վրա իջնում է հուլիս ամսին։ Մանանան չի թափվում անձրևի կամ ձյան տեսքով, այլ կամաց-կամաց աննկատելի ծածկում է ծառերի տերևները։ Այդ օրերին օդը մառախլապատ է լինում, կարծես թե մշուշով վարագուրված։ Մանանան հավաքելու համար լվանում են ծառի տերևները և հյութը լցնում ամանի մեջ։ Երբ մանանան նստում է ամանի հատակին և ջուրը առանձնանում է, ապա այն լցնում են կաթսայի մեջ և լավ խառնելով եփում։ Եփած մանանան

——————————–

1 Գլգելը ունի բարձր ցողուն, որի ծայրին գլխիվայր կախված է կլոր, սպիտակ հատիկներով լի ողկույզանման մի գունդ, մոտավորապես շամամի մեծության։

Ողջո՜ւյն, Միջին դպրոց․․․

75593794_558651694897470_5009526416694312960_n

Նախագծի մասնակիցներ՝  Արևմտյան դպրոց-պարտեզի 5-1 դասարանի սովորողներ

Նախագծի  ժամանակահատվածը՝  մայիս ամիս

Նպատակը՝  Ամփոփել տարվա ընթացքում իրականացրած  նախագծերը։ Ներկայացնել  սպասում-ակնկալիքները Միջին դպրոցից։

Նախագծի ընթացքը՝ 

 • Սովորողները տեսանյութի, ռադիոնյութի կամ պատումի միջոցով բլոգներում ներկայացնում են իրենց սպասելիքները Մայր դպրոցից՝ անդրադառնալով հետևյալ կետերին՝ (խնդրում եմ առանձին-առանձին չպատասխանել հարցերին։ Հուշող հարցերը աչքի առաջ ունենալով՝ գրե՛ք ամբողջական պատում)։ Աշխատանքը վերնագրե՛ք այսպես ՝ «Ողջո՜ւյն, Միջին դպրոց»։

 

 • Իմ ձեռքբերումները Արևմտյան դպրոցում։
  Ես Արևմտյան դպրոցում սովորեցի հողի հետ աշխատել,ձի վարել և ծանոթացա  ուսուչուհիներ հետ, ձեռքբերեցի նոր ընկերներ, ձեռքբերեցի նոր գիտելիքներ և այլն:
 • Մայր դպրոցն ու ես։
  Այս տարի մենք տեղափոխվելու ենք  Մայր դպրոց,ես ելի նոր ընկերներ ձեռքկբերեմ և կստանամ նորանոր գիտելիքներ բայց կկարոտեմ Արևմտյան դպրոցի ուսուցիչներին:
 • Ի՞նչ սպասելիքներ ունեմ Միջին դպրոցից։
  Ինձ թվում է  Միջին դպրոցու կանցնենք նորանոր լեզուներ:
 • Որքանո՞վ եմ ճանաչում Մայր դպրոցը։
  Ես շատ քիչ բաներ գիտեմ
 • Իմ ամենասիրելի վայրը Մայր դպրոցում։
  Իմ ամենասիրելի վայրը Մայր դպրոցում գրադարաննե և բակը
 • Առաջարկում եմ, որ Մայր դպրոցում․․․։

  Առաջարկում եմ, որ Մայր դպրոցում լողավազան սարքել

 

Хобот

Слоненок опустил хобот в озеро по самую голову… и испугался:

«Где мой хобот? Пропал. Наверное, утонул».

Вдруг видит – мимо плывет Удав. Слоненок спросил его:

— Извините, пожалуйста, вы случайно не мой хобот?

«Ну вот, — подумал Слоненок, — еще один слон потерял свой хобот. Эти хоботы так любят воду, что всегда убегают поплавать».

хобот — կնճիթ

озеро — լիճ

утонул — խեղդվել

Вопросы:

 1. Почему Слоненок опустил хобот в озеро?
  Вдруг видит – мимо плывет Удав. Слоненок спросил его:
 2. Чего он испугался?
  Слоненок опустил хобот в озеро по самую голову… и испугался:Кто проплывал мимо?
  мимо плывет Удав.
 3. О чем подумал Слоненок?
  «Ну вот, — подумал Слоненок, — еще один слон потерял свой хобот. Эти хоботы так любят воду, что всегда убегают поплавать».

Вставь букву.

Медведь,  солнце.  петушок,  сеястра, брат,   планинь.